Burmistrz Przasnysza ogłasza nabór 6 osób reprezentujących mieszkanki i mieszkańców Przasnysza w pracach zespołu ds. budżetu partycypacyjnego

Na podstawie uchwały nr LIII/358/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie  budżetu partycypacyjnego Miasta Przasnysz na rok 2016

Burmistrz Przasnysza

ogłasza nabór 6 osób

reprezentujących mieszkanki i mieszkańców Przasnysza w pracach
zespołu ds. budżetu partycypacyjnego

Zadaniem zespołu będzie opracowanie zasad realizacji budżetu partycypacyjnego w Przasnyszu na 2016 rok.
W skład zespołu wejdą:

 • 4 osoby reprezentujące Radę Miejską w Przasnyszu – wskazane przez Radę Miejską w Przasnyszu,
 • 4 osoby reprezentujące Urząd Miasta Przasnysz – wskazane przez Burmistrza Przasnysza,
 • 6 osób reprezentujących mieszkanki i mieszkańców Przasnysza – wybrane przez Burmistrza Przasnysza spośród kandydatek i kandydatów zgłoszonych w drodze otwartego naboru,
 • 1 osoba reprezentująca Fundację Przasnyską, która finansuje wdrożenie budżetu partycypacyjnego w Przasnyszu – wskazana przez Fundację Przasnyską.

Zespół zostanie powołany i będzie działał na podstawie regulaminu nadanego przez Burmistrza Przasnysza.

W ramach niniejszego otwartego naboru rekrutowani są przedstawiciele mieszkanek i mieszkańców Przasnysza.

Zasady naboru kandydatek i kandydatów:

 1. Kandydaci do zespołu ds. budżetu partycypacyjnego mogą zgłaszać się sami lub mogą być zgłaszani przez  podmioty prawne (w tym organizacje pozarządowe).
 2. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie i dostarczenie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Przasnyszu. Zgłoszenie może nastąpić także drogą elektroniczną na adres rpm@przasnysz.um.gov.pl Formularze zgłoszeniowe A i B stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia
 3. Formularz A musi być czytelnie podpisany przez kandydata.
 4. Formularz B musi być czytelnie podpisany przez osobę reprezentującą podmiot zgłaszający oraz kandydata
 5. W przypadku zgłoszenia drogą internetową należy przesłać skan podpisanego formularza.
 6. Wyboru członków zespołu dokona Burmistrz Przasnysza spośród zgłoszonych kandydatur na podstawie uzasadnienia zawartego w formularzu zgłoszeniowym. Treść uzasadnień zostanie podana do publicznej wiadomości.
 7.  Wybór zostanie dokonany z zachowaniem zasady reprezentacji różnych płci i grup wiekowych.

Praca w zespole nie będzie wynagradzana, odbędzie się na podstawie umowy wolontariackiej. Rozpocznie
się cyklem szkoleń w  grudniu 2014 roku.

4.12.2014 r.- szkolenie dot. partycypacji  – prowadzone przez Pracownię  badań i innowacji społecznych Stocznia

11.12.2014 r.– szkolenie dot. współdecydowania jako metody angażowania różnych grup społecznych i podnoszenia aktywności obywatelskiej – prowadzone przez dr Izabelę Książkiewicz z SGH

18.12.2014 r.- szkolenie dot. budżetu partycypacyjnego – prowadzone przez Dariusza Kraszewskiego, eksperta Fundacji Batorego

Wszystkie szkolenia  w grudniu 2014 r. odbywać się będą w godzinach od 14 do 21.

W czasie szkoleń i posiedzeń zespołu Fundacja Przasnyska zapewni catering.

Informacji na temat prac zespołu partycypacyjnego udziela Magdalena Stefańska z Centrum Animacji
i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej w Przasnyszu – tel. 535 451 553.

Nabór trwa od dnia 21.11.2014 do dnia 28.11.2014

Informacja o wynikach naboru zostanie niezwłocznie  podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Przasnysz.

 formularz zgłoszeniowy 1

formularz zgłoszeniowy 2


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments