Burmistrz Przasnysza ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Przasnysza

 

         Na podstawie § 1 pkt 1 Regulaminu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu uchwalonego uchwałą Nr XIII/98/2003 Rady Miejskiej w Przasnyszu w dniu 23 października 2003 r. Burmistrz Przasnysza ogłasza konkurs na stanowisko  D y r e k t o r a  Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

– wykształcenie wyższe – preferowane o kierunku kulturalno – oświatowym, pedagogicznym lub ekonomicznym,

– dobry stan zdrowia,

– znajomość zagadnień branży kulturalnej,

– umiejętności organizatorskie.

 

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy złożą pisemne oferty zawierające:

– umotywowane zgłoszenie udziału w konkursie wraz z koncepcją i programem działania Miejskiego Domu Kultury z uwzględnieniem gospodarki finansowej i koncepcji współpracy ze środowiskami twórczymi i innymi,

– dokumenty poświadczające wykształcenie,

– kwestionariusz osobowy ze zdjęciem oraz życiorys z opisem przebiegu dotychczasowej pracy z uwzględnieniem nabytej praktyki i osiągnięć zawodowych,

– aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy,

– oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne.

 

Dyrektor zostanie powołany na okres 5 lat.

 

Powyższe dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Przasnysz przy ul. Jana Kilińskiego 2 (parter), w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu” w terminie do 7 października 2013 r.

 

Burmistrz Przasnysza

Waldemar Trochimiuk


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments