Burmistrz Przasnysza ogłasza II nabór członków do Komitetu Rewitalizacji

Na podstawie Uchwały Nr XXXVII/281/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Przasnysza

ogłasza II nabór przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, kulturalną, społeczną na obszarze rewitalizacji, przedstawicieli mieszkańców tego obszaru oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Przasnysza do Komitetu Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami miasta, a także sprawuje funkcje opiniodawczo- doradcze w sprawach związanych z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Przasnysz na lata 2016-2020 oraz oceną przebiegu rewitalizacji w Przasnyszu.

Komitet reprezentuje społeczność lokalną, w tym lokalne środowisko samorządowe, gospodarcze, kulturalne, organizacje pozarządowe oraz inne grupy.

Komitet uczestniczy w opiniowaniu oraz przygotowywaniu projektów uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza związanych z rewitalizacją.

Kadencja Komitetu trwa do czasu zakończenia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Przasnysz na lata 2016-2020.

Do Komitetu Rewitalizacji w trybie otwartego naboru mogą zgłaszać się:

 1. przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji,
 2. przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność kulturalną oraz społeczną na obszarze rewitalizacji,
 3. przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Przasnysza,
 4. przedstawiciele mieszkańców obszaru rewotalizacji.

Deklaracja przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego i dostarczenie do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Przasnyszu w terminie do 15 września 2017r. do godz.15:30. Formularze zgłoszeniowe A i B stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia

Zasady naboru kandydatek i kandydatów do Komitetu Rewitalizacji:

 1. Kandydaci do Komitetu Rewitalizacji mogą zgłaszać się sami lub mogą być zgłaszani przez podmioty prowadzące działalność kulturalną, społeczną oraz gospodarczą na obszarze rewitalizacji poprzez wypełnienie i złożenie w Urzędzie Miasta formularza zgłoszeniowego.
 2. Formularz A musi być czytelnie podpisany przez kandydata
 3. Formularz B musi być czytelnie podpisany przez osobę reprezentującą podmiot zgłaszający oraz kandydata.
 4. Do Komitetu Rewitalizacji powołanych zostanie

a) nie więcej niż 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji

b) nie więcej niż 4 przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność kulturalną oraz społeczną

c) nie więcej niż 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Przasnysza

d) nie więcej niż 3 przedstawicieli mieszkańców obszaru rewitalizacji

 1. Zgłoszenia złożone w procedurze naboru podlegają ocenie formalnej Komisji powołanej przez Burmistrza
 2. W przypadku gdy liczba zgłoszeń złożonych w terminie i spełniających kryteria formalne jest większa od liczby miejsc w Komitecie, zgłoszenia poddane zostaną ocenie merytorycznej przez Komisję, o której mowa w pkc.5
 3. Formularze oceny formalnej i merytorycznej zgłoszeń stanowią załączniki C i D do niniejszego ogłoszenia
 4. W przypadku niezgłoszenia się żadnego kandydata reprezentującego podmioty, o których mowa w pkc. 4 lit. a,b,c,d procedura naboru zostanie przez Burmistrza Przasnysza przeprowadzona ponownie

Informacji szczegółowych na temat zgłaszania kandydatów do Komitetu Rewitalizacji udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta – tel. 29 756 49 27

z-ca  Burmistrza Przasnysza

        /-/  Wiesława Helwak

Formularz zgłoszeniowy A (.doc)

Formularz zgłoszeniowy B (.doc)

Formularz oceny formalnej C (.doc)

Formularz oceny merytorycznej D (.doc)

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments