Bezpieczeństwo w 2013 r. Odprawa straży pożarnej i policji

Podsumowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w 2013 roku oraz priorytety na najbliższe lata przedstawiono podczas odpraw kadry kierowniczej mazowieckiej policji i straży pożarnej. W spotkaniach wzięli udział  wojewoda Jacek Kozłowski i wicewojewoda Dariusz Piątek.

Straż pożarna. W województwie mazowieckim w ubiegłym roku przeprowadzono 51 637 interwencji (najwięcej w Warszawie – 11 446, najmniej w powiecie sierpeckim – 360) Odnotowano 16 557 pożarów. W regionie wystąpiło 31 346 miejscowych zagrożeń (czyli m.in. katastrof technicznych, chemicznych, naturalnych i ekologicznych). 3734 przypadki to alarmy fałszywe. Średni czas dojazdu do zdarzenia wyniósł 10 minut.

Do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego włączono 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (obecnie w KSRG jest 469 OSP z Mazowsza). Dotacja dla KSRG wyniosła 9 mln zł, z czego ponad połowa stanowiły wydatki inwestycyjne. Dofinansowanie przeznaczono na zakup m.in. 40 kompletów narzędzi hydraulicznych i 74 aparatów powietrznych. Nabyto 20 samochodów ratowniczo – gaśniczych dla OSP.

Policja. Na terenie garnizonu mazowieckiego każdej dobry służbę pełniło średnio 1098 policjantów. Odnotowano 50 628 przestępstw – o 845 mniej niż w roku ubiegłym. Wskaźnik wykrywalności wyniósł 72,6 %. W minionych dwunastu miesiącach na mazowieckich drogach wzrosła liczba wypadków – było ich 2473 (w 2012 r. 2455). O 13,2 % zmniejszyła się liczba osób zabitych (z 401 do 348). W ramach służby patrolowej średni czas reakcji na zdarzenie w mieście wyniósł 6 minut 50 sekund, na wsi – 11 minut 38 sekund.

W 2013 roku zorganizowano 100 debat społecznych na temat bezpieczeństwa lokalnego (88 konsultacji gminnych i 12 powiatowych), w których wzięło udział łącznie ponad 5 tys. osób. Podczas spotkań najczęściej zwracano uwagę na problemy ruchu drogowego i bezpieczeństwo publiczne.

Podczas odprawy rocznej zaprezentowano także priorytety mazowieckiej policji na najbliższe lata. Działania funkcjonariuszy, zgodnie z zaleceniami Komendanta Głownego Policji, będą skupiały się m.in. na wzroście bezpieczeństwa na drogach i podczas imprez masowych, skuteczniejszej walce z przestępczością gospodarczą.

Państwowa Straż Pożarna (PSP) zajmuje się nie tylko zwalczaniem pożarów, ale też klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń. W województwie funkcjonują również jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), które są umundurowanymi organizacjami społecznymi współdziałającymi z zawodowymi strażakami. PSP i OSP wchodzą w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, który służy do koordynacji walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz umożliwia współdziałanie ratownictwa technicznego, ekologicznego i medycznego na wszystkich szczeblach administracji.

Policja jest to umundurowana i uzbrojona formacja, przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi, mienia oraz utrzymywania porządku publicznego. W województwie mazowieckim działają dwa garnizony policji: stołeczny (obejmujący Warszawę i powiaty: nowodworski, warszawski – zachodni, grodziski, pruszkowski, piaseczyński, otwocki, miński, wołomiński i legionowski) oraz mazowiecki (pozostała część regionu) – z siedzibą w Radomiu.


 

Skomentuj artykuł

avatar